Regulamin drukarni internetowej point4u.pl

 

SPIS TREŚCI

1. Postanowienia ogólne
2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
4. Warunki zawierania umów o świadczenia usług drogą elektroniczną
5. Warunki zawierania umowy wykonania produktu
6. Weryfikacja projektu uzupełnionego przez klienta
7. Sposoby płatności
8. Sposoby dostawy
9. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
10. Tryb postępowania reklamacyjnego
11. Informacje dodatkowe
12. Postanowienia końcowe

 

Załączniki:

1. Polityka prywatności
2. Specyfikacja wymagań technicznych dla elementów tekstowych, graficznych lub kolorystycznych

 

 

 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin dotyczy wyłącznie sprzedaży przez Internet, która dokonywana jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wyłącznie z podmiotami będącymi przedsiębiorcami w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.). Drukarnia internetowa nie świadczy usług drogą elektroniczną na rzecz konsumentów.

Drukarnia internetowa dostępna pod adresem internetowym www.point4u.pl (dalej: „Drukarnia internetowa”) prowadzona jest przez Art Design Studio Sp. z o.o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód pod numerem KRS 0000527873, adres: ul. Budowlana 5G, 40-301 Katowice, NIP 9542750908, REGON 243692930, Kapitał zakładowy 23.000,00 zł, adres poczty elektronicznej: drukarnia@point4u.pl, numer telefonu: (+48) 32 781 04 60 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora).

1.2. Definicje:

1.2.1. DRUKARNIA INTERNETOWA – Drukarnia internetowa Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.point4u.pl.

1.2.2. DRUKARNIA – Art Design Studio Sp. z o.o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód pod numerem KRS 0000527873, adres: ul. Budowlana 5G, 40-301 Katowice, NIP 9542750908, REGON 243692930, Kapitał zakładowy 23.000,00 zł, adres poczty elektronicznej: drukarnia@point4u.pl, numer telefonu: (+48) 32 781 04 60 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora).

1.2.3. DZIEŃ ROBOCZY – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 8:30 do 16:30.

1.2.4. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny w Drukarni internetowej umożliwiający wybór Projektu, jego uzupełnienie przez Klienta oraz złożenie Zamówienia.

1.2.5. GODZINA ROBOCZA – jedna godzina zegarowa między 8:30 a 16:30 w dni robocze.

1.2.6. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł umowę wykonania Produktu przez Drukarnię, będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.).

1.2.7. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

1.2.8. KONTO TYMCZASOWE – Konto tworzone na potrzeby jednorazowego Zamówienia składanego za pomocą Formularza zamówień.

1.2.9. POLITYKA PRYWATNOŚCI – dokument stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.

1.2.10. PRODUKT – dzieło będące rzeczą ruchomą wykonywane przez Drukarnię zgodnie z Projektem określonym i uzupełnionym przez Klienta i które jest lub ma być przedmiotem umowy między Klientem i Drukarnią.

1.2.11. PROJEKT – szablon przyszłego Produktu udostępniony w Drukarni internetowej i podlegający dalszemu określeniu przez Klienta w trakcie składania Zamówienia oraz uzupełnieniu przez Klienta o elementy tekstowe, graficzne lub kolorystyczne zgodne ze Specyfikacją.

1.2.12. REGULAMIN – niniejszy regulamin Drukarni internetowej.

1.2.13. SPECYFIKACJA – specyfikacja wymagań technicznych dla elementów tekstowych, graficznych lub kolorystycznych stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

1.2.14. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, będąca przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.).

1.2.15. USŁUGODAWCA – Art Design Studio Sp. z o.o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód pod numerem KRS 0000527873, adres: ul. Budowlana 5G, 40-301 Katowice, NIP 9542750908, REGON 243692930, Kapitał zakładowy 23.000,00 zł, adres poczty elektronicznej: drukarnia@point4u.pl, numer telefonu: (+48) 32 781 04 60 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora).

1.2.16. WERYFIKACJA – sprawdzenie przez Drukarnię uzupełnionych przez Klienta elementów tekstowych, graficznych lub kolorystycznych przyszłego Produktu pod kątem ich zgodności z wymaganiami technicznymi określonymi w Specyfikacji.

1.2.17. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta złożone za pomocą Formularza Zamówienia i stanowiące ofertę zawarcia umowy wykonania Produktu przez Drukarnię.

2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

2.1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Drukarni internetowej usługi drogą elektroniczną polegające na:

2.1.1. Prowadzeniu Konta w Drukarni internetowej.

2.1.2. Prowadzeniu Konta tymczasowego w Drukarni internetowej.

2.1.3. Umożliwieniu złożenia Zamówienia w Drukarni internetowej poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.

3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

3.1. Odpłatność:

3.1.1. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę jest bezpłatne.

3.2. Okres, na jaki umowa zostaje zawarta:

3.2.1. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Drukarni internetowej zawierana jest na czas nieoznaczony.

3.2.2. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta tymczasowego w Drukarni internetowej zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia bądź rezygnacji z jego złożenia przez Klienta w trakcie składania.

3.2.3. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Drukarni internetowej poprzez wypełnienie Formularza zamówienia jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia bądź rezygnacji z jego złożenia przez Klienta w trakcie składania.

3.3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

3.3.1. Komputer, tablet, telefon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.

3.3.2. Przeglądarka internetowa zainstalowana na urządzeniu z dostępem do Internetu: Mozilla Firefox w wersji 10.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 8.0 i wyższej, Opera w wersji 11 i wyższej, Google Chrome w wersji 17 i wyższej.

3.3.3. Włączona w przeglądarce internetowej obsługa Java Script i plików Cookies.

3.3.4. Wtyczka Adobe Flash w wersji 10+ (do pobrania tutaj: http://get.adobe.com/pl/flashplayer/ dla przeglądarki internetowej dla obsługi wgrywania plików z elementami tekstowymi, graficznymi lub kolorystycznymi i korzystania z Projektów.

3.4. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

4.1. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Drukarni internetowej.

4.1.1. Celem zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Drukarni internetowej należy w trakcie składania Zamówienia w Drukarni internetowej poprzez wypełnienie Formularza zamówienia w pkt. 4.3.5. zaznaczyć chęć założenia Konta i podać hasło – w momencie złożenia Zamówienia zgodnie z pkt. 4.3.9. Konto zostaje utworzone.

4.2. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta tymczasowego w Drukarni internetowej.

4.2.1. Celem zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta tymczasowego w Drukarni internetowej należy w trakcie składania Zamówienia w Drukarni internetowej poprzez wypełnienie Formularza zamówienia w pkt. 4.3.4. zaznaczyć chęć założenia Konta tymczasowego – w momencie kliknięcia pola „Zaloguj się na koncie tymczasowym” Konto tymczasowe zostaje utworzone.

4.3. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Drukarni internetowej poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.

4.3.1. Klient wybiera interesujący go Projekt poprzez kliknięcie na nazwę albo zarys Projektu widoczne na stronie Drukarni internetowej – w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Drukarni internetowej poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.

4.3.2. Następnie Klient zostaje przekierowany na stronę Drukarni internetowej, na której za pomocą interaktywnego formularza wybiera spośród dostępnych cech dla danego rodzaju Produktów poprzez kliknięcie te, które ma posiadać zamawiany przez niego Produkt. Klient określa również ilość zamawianych Produktów.

4.3.2.1. Na tym etapie Klient jest automatycznie informowany o przedmiocie Zamówienia, terminie realizacji oraz jednostkowej i łącznej cenie.

4.3.2.2. Na tym etapie Klient ma możliwość modyfikacji cech oraz ilości zamawianego Produktu poprzez kliknięcie odpowiednich pól interaktywnego formularza.

4.3.3. Następnie należy kliknąć pole „Dodaj i idź do koszyka” znajdujące się poniżej interaktywnego formularza z jego prawej strony i odsłaniające się po przejściu wskaźnikiem myszki na pole z wizerunkiem koszyka oraz łączną ceną zamawianych Produktów.

4.3.3.1. Klient ma również możliwość zamówienia innych Produktów i w tym celu klika pole „Dodaj i kontynuuj” umieszczone pod polem „Dodaj i idź do koszyka” po czym postępuję zgodnie z pkt. 4.3.1. i następne.

4.3.4. Następnie Klientowi zostaje wyświetlona strona Drukarni internetowej podzielona na dwie sekcje – dla Usługobiorców posiadających Konto oraz dla takich, którzy go nie posiadają.

4.3.4.1. Klient, który posiada Konto podaje swój login i hasło do Konta oraz klika pole „Zaloguj się” i zostaje przekierowany do pkt. 4.3.5.

4.3.4.2. Klient, który nie posiada Konta jest obowiązany do utworzenia Konta tymczasowego i w tym celu podaje kod weryfikacyjny w polu „Tekst z obrazka” oraz klika pole „Zaloguj się na koncie tymczasowym” i zostaje przekierowany do pkt. 4.3.5..

4.3.5. Następnie zamawiany przez Klienta Produkt znajduje się w tzw. koszyku – jest to strona internetowa Drukarni internetowej, na której Klient:

4.3.5.1. Wgrywa pliki z elementami tekstowymi, graficznymi lub kolorystycznymi – w tym celu klika pole „Dodaj pliki…”.

4.3.5.1.1. Klient ma możliwość wgrania plików także korzystając z danych dostępowych do serwera Drukarni internetowej umożliwiających wgranie plików bezpośrednio na serwer Drukarni internetowej – dane dostępowe zostaną przesłane Klientowi w wiadomości e-mail po złożeniu Zamówienia.

4.3.5.2. Podaje dane do dostawy: imię i nazwisko, nazwę firmy, numer telefonu, adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto oraz kraj) oraz adres e-mail.

4.3.5.3. Ma możliwość założenia Konta – w tym celu klika pole „Chcę założyć konto” i podaje hasło do Konta.

4.3.5.4. Wybiera sposób dostawy i płatności oraz jest informowany automatycznie o wysokości kosztów z tym związanych.

4.3.5.5. Ma możliwość skorzystania z rabatu w przypadku, jeżeli posiada voucher rabatowy albo bierze udział programie lojalnościowym.

4.3.5.6. Wybiera dokument sprzedaży (elektroniczna faktura VAT lub papierowa faktura VAT). Dokonanie przez Klienta wyboru elektronicznej faktury VAT jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Klienta na otrzymanie faktury elektronicznej.

4.3.5.7. Klient ma również możliwość zamówienia innych Produktów i w tym celu klika pole „Dodaj produkt”.

4.3.6. Na tym samym etapie Klient jest automatycznie informowany o przedmiocie Zamówienia, terminie realizacji oraz jednostkowej i łącznej cenie, w tym kosztach dostawy i płatności oraz innych dodatkowych kosztach o ile takie występują.

4.3.7. Następnie należy kliknąć pole „Podsumowanie” po czym Klient zostaje przekierowany na stronę Drukarni internetowej, na której ma możliwość dodania komentarza do Zamówienia w polu „Możesz wysłać wiadomość do drukarni” oraz znajduje się podsumowanie składanego Zamówienia, tj.

4.3.7.1. Określenie przedmiotu Zamówienia.

4.3.7.2. Jednostkowa oraz łączna cena wybranych Produktów, w tym kosztów dostawy i płatności oraz innych dodatkowych kosztów o ile takie występują.

4.3.7.3. Dane do dostawy.

4.3.7.4. Wybrany sposób dostawy i płatności.

4.3.7.5. Informacja o rabacie.

4.3.7.6. Informacja o wybranym dokumencie sprzedaży.

4.3.8. Następnie należy zaakceptować Regulamin. Akceptację Regulaminu należy potwierdzić poprzez odhaczenie check-boxa informującego o akceptacji Regulaminu (zawiera on także link do Regulaminu).

4.3.9. Następnie należy kliknąć pole „Zamawiam”, po czym Klient zostaje przekierowany na stronę Drukarni internetowej, na której znajduje się informacja, że Zamówienie zostało złożone – w tym momencie zostaje złożone Zamówienie w Drukarni internetowej poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.

4.3.9.1. Tak złożone Zamówienie wiąże Klienta jeżeli Drukarnia niezwłocznie potwierdzi jego otrzymanie.

5. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY WYKONANIA PRODUKTU

5.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Drukarni internetowej, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

5.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Drukarni internetowej podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Ceny nie zawierają jednak kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

5.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Drukarni internetowej jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Drukarni internetowej, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

5.4. Zawarcie umowy wykonania Produktu za pomocą Formularza zamówienia

5.4.1. Celem zawarcia umowy o wykonanie Produktu niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia zgodnie z pkt. 4.3.

5.4.2. Po złożeniu Zamówienia zgodnie z pkt. 4.3. Drukarnia niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:

5.4.2.1. Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

5.4.2.2. Oświadczenie Drukarni o otrzymaniu Zamówienia.

5.4.2.3. Oświadczenie Drukarni o przyjęciu Zamówienia.

5.4.2.4. Link do niniejszego Regulaminu.

5.4.3. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 5.4.2. zostaje zawarta umowa wykonania Produktu między Klientem, a Drukarnią.

5.5. Każda umowa wykonania Produktu będzie potwierdzana fakturą VAT, która w zależności od dokonanego wyboru prze Klienta zgodnie z pkt 4.3.5.6. będzie wysłana drogą elektroniczną w przypadku wyboru faktury elektronicznej albo w przypadku wyboru faktury papierowej zostanie dołączana do przesyłki.

6. WERYFIKACJA PROJEKTU UZUPEŁNIONEGO PRZEZ KLIENTA

6.1. Po zawarciu umowy wykonania Produktu zgodnie z pkt. 5.4 Drukarnia dokonuje w ciągu 4 godzin roboczych Weryfikacji i informuje o jej wyniku Klienta.

6.1.1. W wypadku pozytywnej Weryfikacji – tj. gdy uzupełnione przez Klienta elementy tekstowe, graficzne lub kolorystyczne przyszłego Produktu są zgodne z wymaganiami technicznymi określonymi w Specyfikacji – Drukarnia przystępuje do realizacji Produktu.

6.1.2. W wypadku negatywnej Weryfikacji – tj. gdy uzupełnione przez Klienta elementy tekstowe, graficzne lub kolorystyczne przyszłego Produktu nie są zgodne z wymaganiami technicznymi określonymi w Specyfikacji – Drukarnia:

6.1.2.1. Niezwłocznie wskazuje Klientowi niezgodności Projektu uzupełnionego przez Klienta ze Specyfikacją oraz wzywa Klienta do uzupełnienia Projektu zgodnie ze Specyfikacją w odpowiednim terminie, a następnie przeprowadza ponowną Weryfikację.

6.1.2.1.1. Po bezskutecznym upływie terminu z pkt. 6.1.2.1. lub po ponownej negatywnej Weryfikacji Drukarnia ponownie wskazuje niezgodności Projektu uzupełnionego przez Klienta ze Specyfikacją i wzywa Klienta do uzupełnienia Projektu zgodnie ze Specyfikacją w odpowiednim terminie z zagrożeniem, iż po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy.

6.1.2.2. Następnie po uzupełnieniu przez Klienta Projektu przyszłego Produktu zgodnie ze Specyfikacją Drukarnia niezwłocznie przystępuje do realizacji Produktu. W innym wypadku Drukarnia przystępuje do realizacji Produktu jedynie na wyraźne życzenie Klienta i zgodnie z uzupełnionym przez niego Projektem, a w braku takiego życzenia odstępuje od umowy.

7. SPOSOBY PŁATNOŚCI

7.1. Drukarnia udostępnia następujące sposoby płatności:

7.1.1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

7.1.2. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Drukarni.

7.1.2.1. Bank: ING Bank Śląski S.A.

7.1.2.2. Numer rachunku: 34 1050 1214 1000 0090 3044 9236.

7.1.3. Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu DOTPAY.PL – możliwe sposoby płatności:

7.1.3.1. Karty płatnicze: Visa, MasterCard, JCB, Diners Club, Visa Electron, Maestro.

7.1.3.2. Kanały płatności (szybki przelew): mTransfer, MultiTransfer, Płać z Nordea, BPH Pay By Link, Pekao24Przelew, Przelew24 BZWBK, Płacę z inteligo, Płacę z iPKO, Płać z ING, R-Przelew, Płacę z Aliorbankiem, PayWay Toyota Bank, MeritumBank Przelew, Millennium płatności internetowe, Płacę z Citi Handlowy, Płać z BOŚ, VIA Moje Rachunki, ING Online, Przelew z BPH, Deutsche Bank PBC, Polbank, Kredyt Bank KB24, iPKO, Credit Agricole Bank, Invest Bank, BGZ, BNP Paribas, Przelew z mBank, VW Bank Direct

7.2. Obsługę płatności elektronicznych prowadzi:

7.2.1. DOTPAY.PL – DOTPAY S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych. (dalej: DOTPAY).

8. SPOSOBY DOSTAWY

8.1. Drukarnia udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:

8.1.1. Paczka kurierska (DPD)

8.1.2. Paczka kurierska pobraniowa (DPD)

8.2. Klient może również zaproponować inny sposób dostawy Produktu (w takim przypadku zaleca się kontakt z Drukarnią poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: drukarnia@point4u.pl celem uzgodnienia szczegółów).

8.3. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

8.4. Termin dostawy – na czas oczekiwania przez Klienta na dostawę Produktu składa się termin realizacji Produktu przez Drukarnię i czas dostawy Produktu przez przewoźnika:

8.4.1. Termin realizacji Produktu przez Drukarnię jest podany przy danym Produkcie w pkt. 4.3.2. w polu „Termin realizacji”. Czas ten należy liczyć w Dniach roboczych w następujący sposób: od momentu pozytywnej Weryfikacji dokonanej zgodnie z pkt. 6. Regulaminu albo wyraźnego życzenia Klienta, o którym mowa w pkt. 6.1.2.2. do chwili zrealizowania i wysłania Produktów.

8.4.2. Czas dostawy Produktu przez przewoźnika uzależniony jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy i przedstawia się następująco:

8.4.2.1. Paczki kurierskie dostarczane są w ciągu deklarowanych przez przewoźnika 2 dni roboczych od dnia przekazania paczki przez Drukarnię przewoźnikowi.

9. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

9.1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną:

9.1.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminowa o charakterze ciągłym (prowadzenie Konta w Drukarni internetowej).

9.1.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w wiadomości e-mail na adres mailowy drukarnia@point4u.pl lub też pisemnie na adres Usługodawcy (ul. Budowlana 5g, 40-301 Katowice).

9.1.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminową o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Usługobiorca dostarcza treści o charakterze bezprawnym.

9.1.4. Umowa wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

9.1.4.1. Usługobiorca ma także możliwość wypowiedzenia umowy o prowadzenie Konta w Drukarni internetowej ze skutkiem natychmiastowym korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta – w tym celu w zakładce „Ustawienia konta” w panelu Konta po podaniu hasła do Konta należy kliknąć pole „Usuń konto,” po czym Usługobiorca otrzyma na swój adres e-mail link do procesu weryfikującego żądanie usunięcia Konta. Należy kliknąć na nadesłany link i w tym momencie zostaje rozwiązana umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Drukarni internetowej.

9.1.5. Wypowiedzenie prowadzi do unicestwienia stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość, nie prowadzi więc do wyeliminowania skutków prawnych, które powstały wcześniej – w czasie trwania umowy.

9.2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

10. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

10.1. Warunki i zasady zgłaszania roszczeń z tytułu rękojmi:

10.1.1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wadę Produktu jeżeli zostanie ona stwierdzona przez Usługobiorcę, o którym mowa w punkcie 1.2.14., w ciągu 6 miesięcy licząc od dnia odbioru Produktu od przewoźnika lub od dnia osobistego odbioru Produktu przez Usługobiorcę w Drukarni.

10.1.2. Warunkiem rozpatrzenia zgłoszonej przez Usługobiorcę reklamacji jest jej przesłanie na adres e-mail Drukarni: drukarnia@point4u.pl lub w formie pisemnej listem poleconym na adres Usługobiorcy: Art Design Studio Sp. z o.o. ul. Budowlana 5G, 40-301 Katowice niezwłocznie lecz nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odbioru przesyłki od przewoźnika lub od dnia osobistego odbioru Produktu przez Usługobiorcę w Drukarni lub gdy wada wyjdzie na jaw później niezwłocznie lecz nie później niż w ciągu 3 dni od dnia jej stwierdzenia, a ponadto jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia reklamacji dostarczenia Produktu na adres Drukarni (ul. Budowlana 5g, 40-301 Katowice), z zastrzeżeniem o którym mowa w pkt 10.5.

10.1.3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis wady oraz zgłoszone w związku z tym roszczenia zgodne z pkt 10.1.4.

10.1.4. Roszczenia przysługujące Usługobiorcy z tytułu stwierdzonej wady:

10.1.4.1. żądanie obniżenia ceny w takiej proporcji w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady,

10.1.4.2. żądanie wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad,

10.1.4.3. żądanie usunięcia wady.

10.1.5. Usługodawca może odmówić żądania wymiany rzeczy na wolną od wad bądź usunięcia wady wtedy gdy koszty zadośćuczynienia temu żądaniu przewyższają cenę Produktu. W takim przypadku Usługobiorca może odstąpić od umowy.

10.1.6. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia jej zgłoszenia.

10.1.7. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

10.2. Uznaje się, że Produkt ma wadę jeżeli:

10.2.1. nie ma właściwości, które rzeczy tego rodzaju powinny mieć ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub ich przeznaczenia,

10.2.2. nie ma właściwości, o których istnieniu Usługodawca zapewnił Usługobiorcę,

10.2.3. nie nadaje się do celu, o którym Usługobiorca poinformował Usługodawcę przy zawarciu umowy,

10.2.4. został wydany Usługobiorcy w stanie niezupełnym.

10.3 Nie uznaje się za wadę Produktu:

10.3.1. Niejednolitość apli. Z uwagi na technologię druku w jednolitych aplach mogą występować przebarwienia, niejednorodność, a także różnice w odcieniach na kolejnych arkuszach.

10.3.2. Pękanie falcowanych krawędzi papieru. Mimo dokładania wszelkich starań, aby eliminować tego typu zjawisko na niektórych papierach może występować pękanie struktury papieru na krawędziach zgięcia. Należy uwzględnić to przy projektowaniu: nie używać dużego natężenia składowych kolorów.

10.3.3. Falowanie arkuszy. Ze względu na termiczny proces utrwalania w druku cyfrowym dopuszcza się, że w niektórych przypadkach (wilgotność papieru, duże pokrycie tonerem, gramatura papieru) może występować mniejsze lub większe falowanie papieru. Zjawisko występuje częściej na niższych gramaturach.

10.3.4. Dokładność falowania/bigowania. Tolerancja odchylenia złamu wynosi do 1 mm

10.3.5. Dokładność perforacji. Tolerancja odchylenia linii perforacji wynosi do 1 mm.

10.3.6. Dokładność cięcia. Tolerancja odchylenia cięcia wynosi do 2 mm.

10.3.7. Pasowanie arkuszy przód/tył. Tolerancja odchylenia cięcia wynosi do 2 mm.

10.3.8. Różnicy w zamówionych a dostarczonych wydrukach. Tolerancja wynosi +/- 5%. W przypadku większego odchylenia drukarnia dokonuje proporcjonalnej korekty faktury do odchylenia od normy.

10.4. Za poprawnie wykonane zlecenie uznaje się takie, w którym odstępstwo od przyjętych standardów i norm dotyczących procesu druku jest nie większe niż 1% ilości dostarczonego produktu.

10.5. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za jakość i terminowość przesyłek kurierskich. W przypadku widocznego naruszenia opakowania lub uszkodzenia przesyłki reklamacje będą rozpatrywane na podstawie protokołu sporządzonego w obecności kuriera.

10.6. Maksymalny poziom rekompensaty związanego z reklamowanym produktem nie może przekroczyć 100% jego wartości.

10.7. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Drukarnię internetową:

10.7.1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Drukarni internetowej Usługobiorca może składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy drukarnia@point4u.pl

10.7.2. Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

10.7.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni licząc od dnia jej zgłoszenia.

10.7.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

10.8. Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności:

10.8.1. Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności należy kierować do właściwego agenta rozliczeniowego bezpośrednio na adres e-mail, korzystając z formularza kontaktowego lub telefonicznie – zgodnie z regulaminem świadczenia usług w zakresie płatności elektronicznych danego agenta rozliczeniowego:

10.8.1.1. DOTPAY – formularz kontaktowy (http://www.dotpay.pl/); numer telefonu: 0048 (12) 688 26 00; numer fax: 0048 (12) 688 26 99; adres e-mail: biuro@dotpay.pl; adres korespondencyjny: ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, Polska.

11. INFORMACJE DODATKOWE

11.1. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

11.1.1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia pola „Zamawiam” w pkt. 4.3.9. Regulaminu Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzonych danych poprzez kliknięcie pola „Przejdź do koszyka” obok pola „Zamawiam” i odpowiedniej modyfikacji wprowadzonych danych.

11.1.2. Weryfikacji, usunięcia błędu lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy (Drukarni) na adres drukarnia@point4u.pl lub też telefonicznie pod numerem telefonu (+48) 32 781 04 60

11.2. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę (Drukarnię) drugiej stronie treści zawieranej umowy:

11.2.1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu umowy.

11.2.2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy wykonania Produktu następuje na dwa sposoby:

11.2.2.1. przez wysłanie Klientowi w wiadomości e-mail treści zawieranej umowy oraz

11.2.2.2. przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

11.2.3. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Usługobiorcy.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Umowy zawierane poprzez Drukarnię internetową zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

12.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

12.3. Rozstrzyganie sporów:

12.3.1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

Załączniki:

1. Polityka prywatności
2. Specyfikacja wymagań technicznych dla elementów tekstowych, graficznych lub kolorystycznych